Menu Zavřít

Individuální dotace

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Dotace v oblasti kultury

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Cílem dotačního programu je podpora zájmové činnosti převážně dětí, mládeže a studentů do 26 let v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Dotace v oblasti památkové péče

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy nemovitých i movitých kulturních památek a kompenzace zvýšených nákladů spojených s jejich obnovou.

Dotace v oblasti sociálních služeb na území ORP Mikulov

Město Mikulov může na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout ze svého rozpočtu účelovou dotaci k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.