Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 13. prosince (středa) 2017 v 9,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Předání daru
3. Kontrola Usnesení č. 21/2017/H ze dne 20. 9. 2017 a Usnesení č. 22/2017/H ze dne 22. 11.2017
4. Zpráva o činnosti RM za období od 20. 9. 2017 do 28. 11. 2017
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017 a 6. 12. 2017  Doplnění
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Prodej pozemku p.č. 5968, jehož součástí je stavba bez č.p./č. ev. (stodola) a pozemku p.č. 6278 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mariánský mlýn, kupující J. P.
6.2. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 3347/298 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Hliniště, žadatelé: D. Z. a P. P.
6.3. Prodej pozemku p.č. 1311/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Habánská, kupující J. R.
6.4. Prodej pozemku p.č. 3275/25 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, kupující: I. B. a V. B.
6.5. Prodej pozemku p. č. 3247/3 v  k. ú. Mikulov na Moravě (lokalita Náměstí), kupující:  A. Č.
6.6. Prodej částí pozemků p.č. 3107/1 a p.č. 3088/492 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Nová, žadatelé: manželé S.
6.7. Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p.č. 6613 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel: R. P.
6.8. Odkoupení části pozemku p.č. 6405 v k.ú. Mikulov na Moravě od manželů J. B. a D. B. v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu pro stavbu „Mikulov – vjezdový ostrůvek, ul. Bezručova,“ kupující Město Mikulov
6.9. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 2309 v k.ú. Mikulov na Moravě na ulici Pod Hájkem od vlastníka ČR ÚZSVM do vlastnictví Města Mikulov
6.10. Žádost o vyslovení předběžného souhlasu s odprodejem nemovité věci – části pozemku p.č. 2531/1 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel: E.ON Česká republika, s.r.o.
6.11. Plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace
6.12. Odkoupení části pozemku p.č. 7745 v k.ú. Mikulov na Moravě od Vodovodůa kanalizací Břeclav, a.s. a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, kupující a povinný y VB - Město Mikulov
7. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 pro město Mikulov
8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v r. 2017 – Spolek Ekovín
8.1. Schválení individuální dotace - BOXING CLUB Mikulov, z.s.
9. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017
10. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022
11. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. a převzetí vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.
12. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vč. přílohy č. 1
13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 9/2017 o místních poplatcích
14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 10/2017 o nočním klidu
15. Zřízení osadního výboru v části obce Mikulov, ulice Mušlov
16. Informace STKO s.r.o.
17. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Mikulov
18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
20. Závěr

V Mikulově dne 30. 11. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov