Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 13. prosince (čtvrtek) 2018 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
2.1. Prodej pozemku p.č. 2472/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující: manželé Z. Ř. a J. Ř.
2.2. Odkoupení stavby garáže (budova bez č.p./č.ev.) na pozemku p.č. 1035/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, prodávající: I. S.
2.3. Prodej pozemku p.č. 4816/8 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Turoldem, kupující R. J.
2.4. Prodej pozemku p.č. 4816/9 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Turoldem, kupující manželé L. Š. a H. Š.
2.5. Odkoupení nemovitých věcí na ul. Jiráskova, prodávající: BORS Holding s.r.o.
3. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018
4. Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2019 pro město Mikulov
5. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 7/2018 o nočním klidu
8. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Mikulov
9. Návrh delegace zástupců Města Mikulova jejich náhradníků na valnou hromadu obchodní korporace STKO spol. s r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01, a obchodní korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02, a návrh zástupce Města Mikulov do představenstva obchodní korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02
10. Změna č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 ve znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2018 a Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017
11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
13. Závěr

V Mikulově dne 4. 12. 2018
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov