Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 14. prosince (středa) 2016 v 9:00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 13/2016/H ze dne 21. 9. 2016 a Usnesení č. 14/2016/H ze dne 19. 10. 2016
3. Zpráva o činnosti RM za období od 20. 9. 2016 do 29. 11. 2016
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2016
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 9. 2016 a 16. 11. 2016
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6/1 Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 5767 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Zlámalova, kupující: V. K.
6/2 Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 8010 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě bývalé střelnice, kupující: T. V.
6/3 Návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 232/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 144 v k.ú. Mikulov na Moravě (ul. Česká č. or. 9), kupující: M. L.
6/4 Výzva k vydání věci dle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v pl. zn. – pozemků p.č. 239/4 a 239/5 v k.ú. Mikulov na Moravě (ul. Pavlovská), žadatel P. B.
6/5 Návrh na schválení dokumentace za účelem aktualizace „Plánu společných zařízení“ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mikulov na Moravě
7. Návrh na řešení hlasovacího zařízení a informace o výsledku podané žádosti o dotaci na projekt „Profesionální úřad Mikulov“
8. Projekt „Mikulov, Portz Insel – obnova komponované historické krajiny“
9. Architektonické studie na vybudování knihovny a expozice současného výtvarného umění v objektu bývalé hasičské zbrojnice – režijní a provozní náklady
10. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 pro město Mikulov
11. Rozpočtový výhled města Mikulov 2017 – 2021
12. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2016 – Spolek Ekovín
13. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
14. Zpráva o výsledku hospodaření Městského penzionu za období od 1. 7. do 31. 10. 2016
15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1
16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 6/2016 o nočním klidu
17. Pořízení regulačního plánu “Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
18. Ukončení Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mikulovem, Regionálním muzeem v Mikulově a Společností pro rozvoj MVS „dílna“, z.s. – dodatek č. 1
19. Návrh odměn neuvolněným členům ZM
20. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
21. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
22. Závěr

V Mikulově dne 1. 12. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov