Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 16. září (středa) 2020 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 6. 2020 a 15/2020/I ze dne 15. 7. 2020
3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – lokalita „Pod Novou“
6. MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Žádost o nové projednání prodeje pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5 v k. ú. Mikulov na Moravě
7.2. Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.,
7.3. Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup
7.4. Bezúplatný převod pozemků parcel č. 3373/2, 3374/6, 3374/7 v k.ú. Mikulov na Moravě
7.5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v kú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky
7.6. Bezúplatný převod pozemku parcely č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě
7.7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o.,
7.8. Nesplnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p.č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace
7.9. Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a8719 v k.ú. Mikulov na Moravě
8. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020
9. Individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2020
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM
11. Dodatek č. 1 - Smlouvy o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
14. Závěr

V Mikulově dne 7. 9. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov