Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 19. října (středa) 2016 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Architektonické návrhy na obnovu centra města a jeho přilehlých částí (prjekty)
  3. Návrh využití nemovitosti Náměstí 9 v Mikulově, vč. kalkulace předpokládaných provozních nákladů
  4. Architektonické studie na vybudování knihovny a expozice současného výtvarného umění v objektu bývalé hasičské zbrojnice (projekty)
  5. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016
  6. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města TIC Mikulov o.p.s
  7. Návrh smlouvy o udělení souhlasu s realizací stavby Polní cesta „U sklepů“ v k.ú. Mikulov na Moravě
  8. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
  9. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
  10. Závěr


V Mikulově dne 11. 10. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov