Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města na den 19. září (středa) 2018 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 27/2018/H ze dne 20. 6. 2018
3. Zpráva o činnosti RM za období od 20. 6. 2018 do 6. 9. 2018
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Prodej části pozemku p.č. 3240/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující: J.K.
5.2. Prodej nemovitých věcí – části pozemku p.č. 751/1 a pozemku p.č. 750/2 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Na Jámě, kupující J.N.
5.3. Prodej nemovitých věcí – částí pozemku p.č. 2318/21 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě na ul. Pod Hájkem, kupující R.B. a R.B.
5.4. Prodej pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Mikulov na Moravě (za bytovým domem č.p. 909, č.or. 23 na ul. Pavlovská)
5.5. Prodej pozemku p.č. 6125 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Vídeňská, kupující: manželé J.D. a M.D.
5.6. Prodej pozemku p.č. 6123 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Vídeňská, kupující: B.S.
5.7.Prodej pozemků p.č. 6127 a p.č. 6126 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Vídeňská, kupující: H.H.
5.8. Prodej pozemku p.č. 3401/2 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Turoldem, žadatelé: V.M. a Z.M.
5.9. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 2192/4 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 22. dubna, kupující E.ON Česká republika, s.r.o.
5.10. Prodej nemovité věci - části pozemku p.č. 316 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Kapucínská, kupující KELY 99 s.r.o. (na základě žádosti společnosti o opětovné projednání)
5.11. Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků v lokalitě „Kasárna“ z majetku obchodní korporace MORAVOSTAV Brno, a. s., stavební společnost, se sídlem Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 46347542, do vlastnictví Města MikulovNávrh kupní smlouvy o převodu dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě „Kasárna“ z majetku obchodní korporace PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 29369886, do vlastnictví Města Mikulov
6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018 + doplnění
7. Informace o dosavadním jednání vedení města ve věci odkoupení areálu spol. BORS Holding s.r.o.
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace pro vlastníky nemovité kulturní památky z programu RMPR
10. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
11. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
12. Závěr

V Mikulově dne 5. 9. 2018
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov