Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 20. dubna (pondělí) 2020 v 16,00 hod.
do městského kina Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Návrh změny zakladatelské listiny spol. TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Republikánské obrany 1584/1, 692 01 a návrh změn v orgánech společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. (jednatelé společnosti)
3. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
4. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
5. Závěr

V Mikulově dne 9. 4. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov