Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 20. května (středa) 2020 v 16,00 hod.
do městského kina Mikulov, ul. Česká 4

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 11/2020/I ze dne 26. 2. 2020 a Usnesení č. 12/2020/I ze dne 20. 4. 2020
3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 2. 2020 do 11. 5. 2020
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov
6.2. Prodej pozemku p. č. 2155/58 a částí pozemků p. č. 2088/1 a 2155/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující M. S.
6.3. Prodej pozemků p. č. 1660, p. č. 1661/2 a p. č. 1661/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující I. B.
6.4. Koupě budovy kotelny na ulici Zdeňka Nejedlého
6.5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 758 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ulice Vinohrady
7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
8. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
9. Petice s žádostí o zrušení územního rozhodnutí č. 2/99 pod čj. Výst. 88/99 NE ze dne 25.01.1999
10. Informace o postupu Města Mikulov ve věci napojení dálnice D52 na komunikaci I/40
11. Výroční zpráva Městské policie Mikulov za rok 2019
12. SŽDC - Návrh na podání žádosti na odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k.ú. Mikulov na Moravě
13. Rekonstrukce městského koupaliště a zahájení jeho provozu
14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
16. Závěr

V Mikulově dne 12. 5. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov