Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 21. června (středa) 2017 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu I. (TANEČNÍ SÁL) v PŘÍZEMÍ budovy Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 17/2017/H ze dne 19. 4. 2017
3. Zpráva o činnosti RM za období od 19. 4. 2017 do 6. 6. 2017
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 6. 2017
5. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2016
6. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2016
7. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2017 – Malovaný kraj, z. s.
8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
8.1. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Mikulov na Moravě z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
8.2. Odkoupení pozemku p. č. 3315/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Nádražní do vlastnictví Města Mikulov, prodávající ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 855/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště
8.4. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 836 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště
8.5. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem vybudování golfového hřiště, žadatel: NEMOTRADE CZ s.r.o.
8.6. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6019 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující J.K.
9. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 6/2016 o nočním klidu
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci hlučných činností   
11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
13. Závěr

 

V Mikulově dne 7. 6. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov