Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 21. září (středa) 2016 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 12/2016/H ze dne 22. 6. 2016
3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 6. 2016 do 6. 9. 2016
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 9. 2016
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5/1 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3000/12 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J.a S.O.
5/2 Návrh na změnu kupní smlouvy na pozemek p.č. 2218, vč. budovy č.p. 1080, č. or. 43 (objekt bydlení) na ul. Brněnská, žadatel: Archatt, s.r.o.
5/3 Prodej nemovitých věcí – pozemku p.č. 560, jehož součástí je budova č.p. 338 a pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující     E.V.
5/4 Prodej pozemku p.č. 232/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 144 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Česká č. or. 9 (Zveřejnění č. 35/MA-2016)
5/5 Prodej jednotky č. 1071/16 (bývalý štáb CO) v BD č.p. 1071 (č. or. 33, ul. Brněnská) a č.p. 1072 (č. or. 1, ul. 22. dubna), kupující: P. G.
5/6 Prodej nemovitostí – bytu č. 1175/12 na ul. 22. dubna č.p. 1174 a č.p. 1175, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku (Zveřejnění č.     26/MA-2016)
5/7 Schválení Dohody o změně smlouvy č. 9255910299-D – půdní vestavby v BD na ul. Pod Strání a Dohody o změně smlouvy č. 9255920938-D – byty v BD na ul.     Nádražní
6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016
7. Žádost o změnu podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na rok 2016 pro Radioklub Mikulov
8. Architektonické návrhy na obnovu města a jeho přilehlých částí s přihlédnutím k historickému řešení jednotlivých prostor
9. Koncepční studie na vybudování multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města, včetně přílohy č. 1
11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
13. Závěr

V Mikulově dne 7. 9. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov