Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. února (středa) 2017 v 16:00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 15/2016/H ze dne 14. 12. 2016
3. Zpráva o činnosti RM za období od 14. 12. 2016 do 31. 1. 2017
4. Volba člena Rady města Mikulov
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2.2017
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.1.2017
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 3275/38 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do     vlastnictví Města Mikulov
7.2. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 2309 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do     vlastnictví Města Mikulov
7.3. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 1331 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
7.4. Prodej nemovité věci – části pozemku  p.č. 8010 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě bývalé střelnice, kupující T. V.  
7.5. Prodej pozemku p.č. 232/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 144 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Česká č.or. 9, kupující M. L.
7.6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci:
    1) půdní vestavby v BD na ul. Kpt. Jaroše 1-8,
    2) byty ve funkčním celku na ul. Nádražní 7, 9
7.7. Prodej bytové jednotky č. 1073/11 v BD na ul. 22. dubna č.p. 1073, 1074, 1075 na pozemku p.č. 2209 v k.ú. Mikulov
7.8. Odkoupení pozemku p. č. 311, jehož součástí je budova č. p. 197 tzv. Národní dům, prodávající: CALUMA a. s.
7.9. Návrh smlouvy o udělení souhlasu s realizací stavby Polní cesta „Nad sklepy“ v k.ú. Mikulov na Moravě
7.10 Souhlas s odpisem pohledávky – příspěvková organizace Mikulovská sportovní
8. Rozpočet města Mikulov na rok 2017
9. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov na rok 2017
10. Dohody o vytvoření společného školského obvodu
11. Návrh OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol a OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
12. Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov
13. Výroční zpráva Městské policie Mikulov za rok 2016
14. Program prevence na místní úrovni 2017 (PPNMÚ 2017)
15. Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti za rok 2016
16. Zadání regulačního plánu „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
19. Závěr

V Mikulově dne 2. 2. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov