Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. prosince (úterý) 2020 v 16,00 hod.
do Městského kina

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 17/2020/I ze dne 11. 11. 2020
3. Zpráva o činnosti RM 16. 11. 2020
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1 Žádost o prodej pozemku p. č. 852/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. U Lomu, žadatelka: p. Hana Puškašová
5.2 Prodej pozemku p. č. 3275/3 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1.května, kupující: p. Petr Schuster
5.3 Prodej části pozemku p. č. 2313/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Gagarinova, kupující: p. Martin Lupač
5.4 Prodej pozemku p. č. 2532/144 a 2532/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel Jiří Machovský
5.5 Návrh na prominutí nájemného z prostor určených k podnikání v souvislosti s COVID Mikulovské rozvojové s.r.o.
6. Převod technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov.
6.1 Převod pozemků v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti Albellus s.r.o., se sídlem Brno Řečkovice, Maříkova 1899/1, do vlastnictví Města Mikulov
7. Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV
8. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 6/2020 o místních poplatcích
10. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 7/2020 o regulaci zábavní pyrotechniky
11. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov
12. Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021 pro město Mikulov
13. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2025
14. Návrh na přiznání mimořádné odměny starostovi města Rostislavu Koštialovi
15. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Mgr. Bc. Leoně Alexové, MBA
16. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Sylvě Chludilové
17. Zápis z jednání kontrolního výboru
18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
20. Závěr

 

V Mikulově dne 14. 12. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov