Menu Zavřít

POZVÁNKA

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se
uskuteční dne 26. února (středa) 2020 v 16,00 hod. v zasedacím sále II.
v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 8/2019/I ze dne 20. 11. 2019, Usnesení č. 9/2019/I ze dne 4. 12. 2019 a Usnesení č. 10/2020/I ze dne 22. 1. 2020
3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 11. 2019 do 5. 2. 2020
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/269 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, žadatel: F. K.
4.2. Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/270 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, žadatel: Z. K.
4.3. Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 2155/55 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: K. Z.
4.4. Žádost o prodej části pozemku p. č. 5967/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: J. P.
4.5. Nabídka ke koupi nemovité věci – budovy Kotelny na ulici Nejedlého, žadatel: První brněnská strojírna, a.s., Olomoucká 2419/9, 618 00 Brno – Židenice, IČ: 00211281
4.6. Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov
5. Stavba parkovací plochy na pozemku parc. č. 7774 v k. ú . Mikulov na Moravě
6. Zpravodaj města Mikulov – změna periodicity
7. Zápis z finančního výboru
8. Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2020
9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2020 – Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.
10. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov na rok 2020
11. Návrh kandidáta na nového člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s r.o., Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov
12. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu
13. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2020 – 2022
15. Spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Mikulov
16. Smlouva o spolupráci na akci „II/421 Mikulov – OK Pavlovská“ se společností Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
17. Revitalizace Kozího Hrádku – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
20. Závěr

V Mikulově dne 6. 2. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov