Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 28. listopadu (středa) 2018 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 28/2018/H ze dne 19. 9. 2018 a Usnesení č. 1/2018/I ze dne 31. 10. 2018
3. Zpráva o činnosti RM za období od 19. 10. 2018 do 12. 11. 2018
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Prodej nemovité věci – jednotky č. 1072/15 v budově č.p. 1071 a č.p. 1072, která je součástí pozemku p.č. 2199 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna, kupující: manželé V. J. a L. J.
4.2. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 4376/51 v k.ú. Mikulov na Moravě u G-centra, kupující: E.ON Distribuce, a.s.
4.3. Prodej částí pozemku p.č. 751/3 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Na Jámě, kupující manželé P. D. a M. D.
5. Svěření úkolů místostarostkám
6. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018
7. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – SRPDŠ při Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov
8. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
9. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
10. Závěr

V Mikulově dne 15. 11. 2018
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov