Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 4. prosince (středa) 2019 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Zápis z jednání finančního výboru (materiál bude zaslán dodatečně)
3. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
3.1. Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 2433/67 – M.
3.2. Prodej části pozemku p. č. 5021 v lokalitě Pod Novou – kupující spol. Pod Novou s.r.o.
3.3. Darování části pozemku p. č. 5023 v lokalitě Pod Novou do vlastnictví Města Mikulov, darující spol. Pod Novou s.r.o.
3.4. Výzva k uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3336/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, případně prodej pozemku p. č. 3336/3 v k. ú. Mikulov na Moravě
4. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 3/2019 o místních poplatcích, včetně její přílohy č. 1 – specifikace veřejného prostranství
5. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
7. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
8. Odměňování neuvolněných členů ZM (materiál bude zaslán dodatečně)
9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulova na poskytnutí sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem poskytovaná SeneCura, SeniorCentrum Šanov
10. Informace o zajištění aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mikulov
11. Návrh na nového člena dozorčí rady společnosti STKO s.r.o.
12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
14. Závěr

V Mikulově dne 21. 11. 2019
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov