Menu Zavřít

Službou Senior taxi se rozumí poskytování přepravy pro seniory a zdravotně postižené občany města Mikulova na území města a ulice Mušlov za zvýhodněných podmínek.

Službu Senior taxi může využít osoba, která má trvalý pobyt na území města a současně dovršila věk 70 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP /P (pokud má osoba průkaz ZTP /P může mít doprovod jedné osoby – doprovod za přepravu nehradí).

Podmínky pro využívání služby, schválené Zastupitelstvem města Mikulov

  1. přepravovat se v rámci služby Senior taxi může senior pouze 8 x v jednom měsíci, a to pouze k návštěvě a využívání služeb ve městě např. lékař, pošta, městský úřad, knihovna, senior klub, autobusové a vlakové spoje.
  2. před zahájením jízdy se uživatel služby zavazuje nahlásit své jméno, příjmení, předložit průkaz totožnosti a evidenční kartu Senior taxi. Zároveň uhradit řidiči cenu za přepravu ve výši 20,- Kč. Nic dalšího není senior povinen hradit; 
  3. spolu se uživatelem služby se může přepravovat jedna doprovázející osoba, a to v případě, že je uživatel držitelem průkazu ZTP/P, informaci o doprovodu je povinen nahlásit při objednání služby;
  4. sebou může uživatel služby přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, skládací invalidní vozík či francouzské hole; 
  5. přeprava probíhá pouze v pracovní dny po domluvě s provozovatelem, objednávku přepravy je nutno učinit minimálně 1 den předem, v den dopravy pouze za předpokladu volné kapacity na telefonním čísle 607856205; 
  6. přepravce může odmítnout objednávku v případě, že na daný čas bude již přijata jiná objednávka pro přepravu.
  7. dopravce si uživatel objednává na určitou hodinu s tím, že pokud se na sjednané místo nástupu nedostaví do 10 min. od sjednaného času, pak dopravce není povinen na uživatele déle čekat;
  8. v případě, že službu nebude moci uživatel služby v objednaný den využít, je povinen informovat provozovatele služby o zrušení služby

Vydávání evidenční karty Senior taxi

Vydávání evidenční karty a zároveň přijímat podepsané formuláře jsou oprávněni zaměstnanci Městského úřadu Mikulov odbor organizačních a vnitřních věcí, podatelna městského úřadu na adrese:

Město Mikulov
podatelna městského úřadu
Náměstí 1
69201 Mikulov
Telefon: 519444555

Osoba žádající o vydání evidenční karty služby Senior taxi je povinna předložit doklad totožnosti pro ověření nároku na poskytování služby. Zároveň je povinna vyplnit formulář (Seznámení s podmínkami) a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.