Menu Zavřít

Vydaný dne 22. 12. 2020, v účinnosti od 20.1.2021.

  • Integrovaný regionální operační program
  • Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000264
  • Prioritní osa 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Specifický cíl cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Cílem tohoto projektu je vytvoření nového územního plánu, který bude v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; navrhnout územně plánovací dokumentaci odpovídající současných potřebám a záměrům města a také řešící potřeby a záměry fyzických a právnických osob; zajistit rozvoj města; koncepčně vyřešit chybějící dopravní a technickou infrastrukturu pro navrženou výstavbu; chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.


Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 1 159 180,-Kč