Menu Zavřít

Zastupitelstvo města Mikulova je složeno z 25 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 23. a 24. září 2022. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Mimo jiné např. schvaluje rozpočet obce, vydává obecně závazné vyhlášky, volí z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolává je z funkce, zřizuje a zrušuje obecní policii, uděluje a odnímá čestné občanství obce a další. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, v Mikulově tedy 13 hlasů.

Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. O místě , době a navrženém programu jsou občané informováni vždy alespoň 7 dní předem a to vyvěšením informace na úřední desce, na stránkách www.mikulov.cz a dále ve Zpravodaji města Mikulova.

Jednání zastupitelstva je veřejné, zúčastnit se může kdokoliv. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na městském úřadě.

Jednací řád Zastupitelstva města Mikulov