Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Složení slibu člena zastupitelstva města

Bod č. 3 - Schválení programu

Bod č. 4 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Bod č. 5 - Kontrola Usnesení č. 4/2023/J ze dne 18. 1. 2023

Bod č. 6 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 7 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 8 - Žádost o prodej pozemku p. č. 3347/9, jehož součástí je stavba a části pozemku p. č. 3347/10 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: manželé Stehlíkovi

Bod č. 9 - Žádost o prodej či směnu části pozemku p. č. 3289/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: Alena Svobodová

Bod č. 10 - Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6049 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: Ing. Pavel Gála

Bod č. 11 - Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 5766 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova (Zveřejnění č. 3/MA 2023)

Bod č. 12 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 13 - Revokace usnesení bodů č. 11 a č. 14 projednaných zastupitelstvem města Mikulov dne 18. 1. 2023

Bod č. 14 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v roce 2023

Bod č. 15 - PPNMÚ 2023 – program prevence na místní úrovni 2023

Bod č. 16 - Výroční zpráva MP Mikulov 2023

Bod č. 17 - Členství v asociaci Národní síť zdravých měst (NSZM)

Bod č. 18 - Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2023

Bod č. 19 - Dotační programy města Mikulov na rok 2023

Bod č. 20 - Žádost o dar – Mgr. Libuše Danielová

Bod č. 21 - Žádost o individuální dotaci – TIC Mikulov o. p. s.

Bod č. 22 - Petice – nesouhlas se záměrem stavby nazvaným: "ÚPRAVA RD NA PENSION"

Bod č. 23 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2023

Bod č. 24 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 25 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 26 - Závěr