Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení ZM

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápisy z jednání kontrolního výboru

Bod č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 6 - Návrh rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu na r. 2023

Bod č. 7 - Příspěvek na financování systému Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK), (nadstandard dopravní obslužnosti) na rok 2024

Bod č. 8 - Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2024

Bod č. 9 - Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostce města paní Mgr. Jitce Sobotkové

Bod č. 10 - Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města panu Ing. arch. Ivo Hrdličkovi

Bod č. 11 - Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Mgr. Petře Korlaar

Bod č. 12 - Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Mikulov

Bod č. 13 - Kalendář jednání RM a ZM v roce 2024

Bod č. 14 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 3152/3, 3403/1, 3403/2, 3403/3 a 3403/4 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 15 - Příprava zásad pro spolupráci s investory

Bod č. 16 - Obecně závazná vyhláška města Mikulov, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 7/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Bod č. 17 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

Bod č. 18 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Bod č. 19 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

Bod č. 20 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za veřejné prostranství

Bod č. 21 - Dotační programy města Mikulov na rok 2024

Bod č. 22 - Žádost o individuální dotaci

Bod č. 23 - Žádost o individuální dotaci - provoz TIC Mikulov v r. 2024

Bod č. 24 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 25 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 26 - Závěr