Kozí hrádek
zahájení
01. 09. 2019
cena
37 000 000 Kč
dokončení
31. 12. 2024
dotační titul
IROP
financování
město, nadace, dotace

Cíl projektu

Obecným cílem projektu je kultivovat současný parkový prostor návrší Kozího hrádku, který je cenným biotopem a hojně navštěvovanou lokalitou města. Projekt je zpracován na principech modrozelené infrastruktury a v oblasti hospodaření s dešťovou vodou přispěje k minimalizování erozních účinků povrchových vod na cestní síť, na povrchy návrší a celkově zlepší vodní režim tohoto území spolu se snížením povrchového odtoku. Pozitivní přínos projektu je také ve zvýšení bezpečnosti pohybu osob a vybudování zázemí pro návštěvníky této lokality (WC).

Předpokládaná výše možné dotace je 80% celkových uznatelných nákladů.

Spolupráce města a Nadace BLÍŽKSOBĚ

V září 2019 předložila Nadace BLÍŽKSOBĚ návrh tohoto investičního záměru - projektu na revitalizaci návrší Kozího hrádku, a to prostřednictvím pana Martina Vohánky, zakladatele této nadace, který má k Mikulovu blízký vztah. Investiční návrh včetně studie, předpokládaných nákladů a návrhu na financování byl podán k projednání radě města. Nadace BLÍŽKSOBĚ se zavázala poskytnout nadační dar ve výši 4 mil. Kč za předpokladu, že město poskytne stejnou částku a zbývající financování bude zajištěno dotacemi. Nadace BLÍŽKSOBĚ doporučila odbornou poradenskou a konzultační firmu, která v rámci pro bono aktivit pomůže městu získat na tento projekt dotace v novém programovém období 2021-2027.

Projekt řeší celou oblast návrší Kozího hrádku a přístupové komunikace, jak je patrné z přiložené části úvodní studie a z katastrálního situačního výkresu.

Aktuálně k projektu:

  • ÚNOR 2024 - po náročné přípravě studie proveditelnosti a získání stanoviska AOPK k žádosti o podporu, byla začátkem února podána žádost v rámci výzvy č. 64 IROP - Zelená infrastruktura.    

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415