Jiráskova
zahájení
01. 09. 2019
cena
858 008 Kč
dokončení
24. 01. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Chodník řeší stávající nevyhovující stav, kdy se v této lokalitě neustále zvyšuje pohyb chodců a současně také pohyb osobních a nákladních vozidel.

Navrhovaný chodník je rozdělen na 2 úseky. Úsek č. 1 je situován do trasy stávajícího chodníku v ul. Jiráskova (od komunikace v ul. 28. října po ul. ČSČK). Délka chodníku v tomto úseku je 91,12 m. Úsek č. 2 je situován od ul. ČSČK po železniční trať, přes kterou je již vybudován přechod a zpevněné plochy, na kterou je navrhovaný chodník napojen. Délka úseku 2 je 98,74 m. Navržená šířka chodníků je v celé trase stejná a to 1,50 m.

Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, ve vjezdech bude použita dlažba tl. 80 mm. Na pravé straně (ve směru staničení) budou osazeny chodníkové obrubníky 100/10/20 převýšené + 6 cm nad povrch chodníku. Tato obruba bude sloužit jako vodící linie. Na levé straně bude umístěn chodníkový obrubník 100/10/20, tento bude zapuštěn do úrovně povrchu chodníku.

V místech začátku a konce řešeného chodníku bude kryt stávajících zpevněných ploch rozebrán a bude provedeno plynulé napojení na nově budovaný chodník. Místo pro přecházení – nově jsou navržena dvě místa pro přecházení. Jedno v ul. ČSČK a druhé v místě napojení parkoviště v ul. Jiráskova. Obě místa pro přecházení jsou navržena dle platných požadavků. 

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1.místostarosta města

Projektový manažer:

Mgr. Marcela Hrbková, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík

Zhotovitel:

Ladislav Černý, IČ:15233944 (zadávací řízení - profil zadavatele)