Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000–6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m. Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto: V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených. Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Přílohy

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

OŘEZY_20221103_Upozorneni_vlastnikum_plakat_barevny.pdf

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

OŘEZY_20221103_Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin.pdf

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

OŘEZY_20221103_Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin.pdf