Menu Zavřít

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na odborného referenta odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov – vodoprávní úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Mikulov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na funkci

odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov – vodoprávní úřad.

Druh práce: Výkon agendy vodoprávního úřadu

Místo výkonu práce: Mikulov
Platová třída odpovídající druhu práce: PT 10 
Předpokládané datum nástupu: 01.09.2023, případně dle dohody 
Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá
Úvazek: 40 hodin/týden

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Požadavky:
•    vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, případně pouze vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu s technickým zaměřením 
•    organizační a komunikační schopnosti
•    uživatelská znalost práce s PC
•    řidičský průkaz sk. B
•    zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku vodoprávního úřadu výhodou

Náležitosti písemné přihlášky k výběrovému řízení:
•    jméno, příjmení a titul uchazeče
•    datum a místo narození uchazeče
•    státní příslušnost uchazeče
•    místo trvalého pobytu uchazeče
•    číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana  
•    datum a podpis uchazeče

Nabízíme:
•     stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
•    motivační finanční ohodnocení 
•    mimořádné odměny
•    pružnou pracovní dobu
•    5 týdnů dovolené na zotavenou + 5 dnů sick days 
•    podporu profesního i osobního rozvoje
•    systém dalšího vzdělávání
•    stravenky v hodnotě 130,- Kč/den
•    příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
•    příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné)
•    příspěvek na dopravu


Výčet dokladů, které se připojí k písemné přihlášce:
•    strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, ve kterém se mimo jiné uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, včetně uvedení zaměstnavatele, druhu vykonávané práce a období, dále údaje o odborných znalostech a dovednostech
•    výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
•    úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace poskytne Mgr. Bc. Leona Vymyslická Alexová, MBA, e-mail: vymyslicka@mikulov.cz, tel. 519 444 602.  

Pro zajištění pružné vzájemné komunikace žádáme uchazeče o uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy.

Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými doklady doručte nejpozději do 25.08.2023 do 12.00 hod osobně na podatelnu MěÚ Mikulov nebo poštou na adresu:
Městský úřad Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov.

Pro posouzení splnění termínu podání přihlášky je rozhodující datum doručení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče.


V Mikulově dne 25.07.2023

JUDr. Jiří Večeřa v. r.
tajemník Městského úřadu Mikulov