Menu Zavřít

Společnost KAMPARA s. r. o. představila svůj projekt Belcanto resort Mikulov

V úterý 3. 10. 2023 se sešli zastupitelé města, zástupci dotčených komisí i odborů, městský architekt a další zainteresovaní na jednání, aby se seznámili se stavebním záměrem firmy Kampara s. r. o., která plánuje v jihovýchodní části Mikulova vystavět rekreační objekt s názvem Belcanto resort Mikulov. Účelem pracovního setkání bylo představit tento projekt a získat názory a podněty, které rada města vezme na vědomí při rozhodování o tom, zda a za jakých podmínek udělí investorovi souhlas se sjezdy na účelovou komunikaci a s uložením technické infrastruktury na pozemky města.

Jedná se o jednu z největších investic soukromého subjektu v Mikulově vůbec a zároveň o projekt, který s pochopitelných důvodů rezonuje společností. Rada města se žádostí o souhlas s uložením technických sítí do pozemku města zabývala již na svém srpnovém jednání, při kterém společnost Kampara svůj projekt prezentovala. Projekt Belcanto je pro nás natolik zásadní, že považujeme za nezbytné seznámit s ním zastupitele a další zainteresované,“ vysvětluje starostka města Jitka Sobotková.

Projekt Belcanto resort Mikulov, který realizuje firma Kampara s. r. o., je v projektové fázi. Dle vyjádření jejího jednatele Zbyňka Kamenického trvá projekční příprava zhruba tři roky, během kterých byl projekt několikrát změněn v souladu s požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jiří Kmet, vedoucí Správy CHKO Pálava, která souhlasné stanovisko za AOPK ČR vydala, k tomu dodává: Ve spolupráci s investorem jsme se dopracovali k verzi, která je z naší strany již přijatelná, ale nepovažujeme ji za optimální. Rozhodovali jsme se na základě podkladů od řady urbanistů a architektů z celé ČR. Souhlas byl podmíněn zapracováním požadavků autorizovaných odborníků, kteří jako podklad pro námi vedené správní řízení vypracovali hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.“

Z představené prezentace vyplynulo, že finální verze projektu více zohledňuje ráz okolní krajiny. Nový záměr počítá s jednopodlažními objekty, zelenými střechami a částečně i fasádami. Došlo k rozšíření zelených ploch a zakomponování sadových úprav. Součástí prezentace byl návrh „Kodexu soužití s krajinou a místní komunitou.“ Kromě toho byly prezentovány předpokládané přínosy pro město Mikulov jako např. regenerace „brownfieldu“ v jihovýchodní části města, podpora vědomého turismu, vylepšení infrastruktury a parkovacího systému nebo nová pracovní místa.

Na prezentaci projektu navázal zhruba hodinový úsek, kdy přítomní kladli zástupcům firmy Kampara dotazy, které se týkaly zejména hospodaření s vodou, ubytovací kapacity objektu, občanské vybavenosti, sezónnosti a úvah o dalším rozšíření. Důležitým tématem byla dostupnost plánovaného objektu pro širokou veřejnost. „Současný návrh představuje satelitní výstavbu, která bude obsluhována převážně auty, není už tolik přívětivá a lákavá pro pěší a cyklistické návštěvníky. Celkově komplex působí uzavřeně,“ upozorňuje architekt města Mikulova Petr Štefek a dodává: „Areál je nutné vnímat jako novou městskou čtvrť s jasnou hierarchií veřejných, poloveřejných a soukromých prostor. Pro městotvornou, ale i komerční úspěšnost by měl mít areál jednoznačně definovaná prostranství, kde se lidé budou rádi setkávat a tím dávat život i komerčním aktivitám v parteru ulice.“

Turisticky velmi atraktivní prostředí Mikulova je magnetem pro návštěvníky a řadu podnikatelských aktivit. „Jsme si vědomi toho, že cestovní ruch je pro buducnost města zcela klíčový. O to víc musíme při posuzování příchozích podnikatelských a developerských aktivit dbát na rovnováhu mezi turistickou prosperitou a potřebami místních občanů,“ uzavírá starostka Jitka Sobotková s tím, že město připravuje nová transparentní pravidla pro spolupráci s investory.

Přílohy