Menu Zavřít

Národní přírodní rezervace

Křivé jezero

Tato lokalita není veřejnosti přístupná, protože se jedná o vzácnou ukázku nivy se zbytkem přirozeného říčního koryta, s lužními loukami a mokřadními a vodními společenstvy. Roste zde řada unikátních rostlin (např. ladoňka vídeňská, violka slatinná, hrachor bahenní, kosatec sibiřský, ožanka čpavá, pryšec bahenní, žluťucha slatinná aj.). Bledule letní zde má nejpočetnější populaci v českých zemích. Rezervace chrání unikátní ukázky lužních biotopů se všemi význačnými živočichy. Vyskytuje se tu listonoh jarní, žábronožka sněžní a někteří zástupci lasturnatek. Na březích tůní žije vzácný velký střevlík, v soliterních dubech je doposud běžným druhem tesařík obrovský. V tůních se rozmnožuje velký počet obojživelníků: rosnička zelená, skokan ostronosý, skokan menší, skokan skřehotavý, kriticky ohrožený čolek velký. Na Křivém jezeře mimo jiné hnízdí orel mořský, luňák červený i hnědý, na jaře se ohlašuje menší lesní kolonie čápů bílých. Původně byla rezervace vyhlášena z důvodu unikátního způsobu hnízdění husí velkých na vrbách. V posledních letech se na území rezervace pravidelně vyskytuje i bobr evropský.

základní informace

Rozloha

126,63 ha

Nadmořská výška

163 - 165 m

Území je chráněno od

14. 9. 1973

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě